TRUNG TÂM HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH VĨNH PHÚC Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc. Số 396, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: (0211) 3 847 156 - Email: ttcntt@vinhphuc.gov.vn
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 92/-STTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ‑ Tự do ‑ Hạnh phúc

 Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2024

 

QUYT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn
thuộc Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc
 


GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Quyết định s 56/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của y ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc thành Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 23/4/2024 của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 21/TTr-TTHTCĐS ngày 22/4/2024 của Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề nghị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn và phê duyệt Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Hỗ trợ chuyển đi số tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các các văn bản trước đây của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc.

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và công chức, viên chức, người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ TT&TT (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Phòng VTTT, TT VH-TTTT các huyện, TP;
- Các doanh nghiệp thuộc Ngành trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

  

Đỗ Hữu Vinh

 

Xem chi tiết văn bản