TRA CỨU KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH
Chọn năm học: Chọn kỳ thi:
Chọn lớp học: Mã tài khoản thi:
Tên của thí sinh: Số câu trả lời đúng:
Từ số câu trả lời đúng: Đến số câu trả lời đúng:
Thi từ ngày: đến ngày:
Lọc danh sách thí sinh

Chọn phòng thi:

STT Số báo danh Mã tài khoản thi Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Xem lại bài thi trắc nghiệm In phiếu kết quả
1
2 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
3 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
4 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
5 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
6
7 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
8 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
9
10 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
11 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
12
13 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
14 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
15 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
16
17
18
19 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
20
21 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
22
23 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
24 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
25
26
27 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
28
29
30 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
31
32 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
33
34
35 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
36
37 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
38 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
39 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
40 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
41
42 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
43
44 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
45
46
47 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
48 Xem lại bài thi trắc nghiệm In kết quả thi
49
50
[Tổng số: 3 trang] |<< << 1 2 3 >> >>|
#